Artikel 1
De cliënt verklaart dat hij/zij op het ogenblik van de start van de opleiding de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

De cliënt verklaart in gezonde fysieke en emotionele toestand te verkeren.

Tenzij anders vermeld is voor onze begeleidingen en workshops minimaal een niveau A2 of een persoonlijke intake nodig.

De cliënt verklaart het leiderschap van de coach te erkennen en te respecteren en daarover te communiceren indien nodig.

De cliënt verklaart het materiaal niet zonder schriftelijke toestemming van Katleen Van Roye te gebruiken voor eigen opleidingen of door te geven aan derden. Bij schending worden juridische stappen overwogen.

De door de organisator gegeven coachingssessie of workshop is geen medisch advies en vervangt dit evenmin. De gegeven sessies hebben een aanvullende en ondersteunende functie en vervangen geenszins een medische, psychologische en/of psychiatrische behandeling.

De cliënt verklaart sedert minstens meer dan één jaar geen behandeling te ondergaan bij een psychiater. In het tegenovergestelde geval zal betrokkene dit vooraf melden aan de organisator.

Artikel 2
De organisator/coach is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of schade (materieel – moreel). De cliënt verklaart de coach te ontheffen van elke aansprakelijkheid / vordering tot schadevergoeding (behoudens opzet of bedrog) naar aanleiding van de door hem / haar bijgewoonde sessies/workshops;

Artikel 3
Door de aanvaarding van onderhavig document verbindt de cliënt/deelnemer zich tot betaling van de vergoeding van de coach/het inschrijvingsgeld.

Annulering door de cursist:

In geval van annulering meer dan 14 dagen voor de start van de opleiding zijn er geen kosten, reeds betaalde bedragen worden integraal teruggestort. Een nieuwe inschrijving wordt enkel toegelaten maximaal 14 dagen voor de start van de opleiding en mits volledige betaling van de lesgelden.

In geval van annulering 14 dagen voor de start van de opleiding door de cursist zal een vergoeding van 20% van het totale inschrijvingsgeld verschuldigd zijn. Bij annulering na de start van de reeks of opleiding door de cursist of bij niet opdagen zonder verwittiging is terugstorting enkel mogelijk mits medisch attest van definitieve ongeschiktheid en dit enkel voor de “gemiste” dagen.

Geniet de cursist van een combinatievoordeel, dan vervalt dit voordeel als een deel van de combinatie geannuleerd wordt en wordt een mogelijke  terugstorting berekend op basis van de prijs van de losse onderdelen.

Annulering door de organisatie:

De organisator behoudt zich het recht toe om de opleiding te annuleren in het geval onvoldoende deelnemers werden bereikt of om deelname te weigeren of stop te zetten in welk geval het inschrijvingsgeld integraal aan de cursist zal worden terugbetaald.

Geniet de cursist een combinatievoordeel en wordt een deel van het pakket geannuleerd door de organisator, dan blijft het totale voordeel bestaan voor onderdelen die doorgaan en wordt de terugstorting berekend op basis van de normale prijs van het geannuleerde deel.

Weigering van deelname door de organisatie:

Heeft in het verleden een deelnemer het lesmateriaal gekopieerd zonder schriftelijke (mail) toestemming of werkt hij/zij samen met iemand die materiaal gekopieerd heeft, dan wordt de toegang tot verdere opleidingen geweigerd.

De organisator behoudt zich het recht toe naar eigen inschatting deelname te weigeren of stop te zetten in welk geval het inschrijvingsgeld niet betaald hoeft te worden of integraal aan de cursist zal worden terugbetaald. De parameter is het vermoeden van onderliggende ernstige trauma’s, waardoor onderling oefenen in groep niet verantwoord is. Deze trauma’s zijn niet altijd bewust gekend, maar herkenbaar aan de aanwezigheid van traumareactiepatronen: Fight (discussies/verwijten), Flight (uit verbinding gaan), Freeze (niet reageren) of Follow (overmatig advies vragen). Open Mind leidt dit af, in overleg met één van de Open Mind psychologen,  uit persoonlijk contact, feedback van cursisten of kijkt hiervoor publicaties van de cursist na op het internet om deze patronen te detecteren, dit voor de veiligheid van de cursist en de groep en om te voorkomen dat het leerproces teveel vertraagd wordt door dringende persoonlijke interventies. Voorafgaand persoonlijk traumawerk is dan aangewezen alvorens deel te kunnen nemen aan de opleiding.

Artikel 4
In het geval de cursist in gebreke blijft om het verschuldigde inschrijvingsgeld te betalen uiterlijk op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 9% op de hoofdsom (vanaf de vervaldag) en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 Euro verschuldigd zijn;

Artikel 5
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht waarbij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel en in het bijzonder het Vredegerecht te Halle bevoegd zijn om kennis te nemen van eventuele geschillen.

Artikel 6
In het geval de cursist de groep verstoort of het leerproces van anderen teveel afremt, kan Katleen Van Roye ten allen tijde het initiatief nemen deze cursist uit de workshop te verwijderen in het belang van de kwaliteit van het leerproces en de veiligheid van de groep. De niet opgenomen lesgelden worden dan integraal teruggestort, de toegang tot de leergroep stopt. De stopzetting wordt naar de cursist, in respect, grondig gemotiveerd en mogelijks worden betere alternatieven aanbevolen.

Artikel 7
Het inschrijvingsgeld omvat de training ter plaatse. De cursisten dienen zelf op hun manier not te nemen van het lesmateriaal. Hadouts en het leerplatform is een gratis service en aanvulling en kan geen voorwerp zijn van klacht of terugbetaling om welke reden dan ook. Open Mind is niet verplicht dit platform on-line te houden of te onderhouden. De content van dit platform wordt door meerdere mensen genoteerd en kan fouten bevatten. Gebruik is op eigen verantwoordelijkheid. De content kan in pdf vorm gedownload worden voor persoonlijk archief.